Beynəlxalq münasibətlər

Beynəlxalq münasibətlər 

 “Beynəlxalq münasibətlər” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr məzun olarkən aşağıdakı peşə kompetensiyalarına, bilik və bacarıqlara yiyələnir: 

  • Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində baş verən proseslərin səbəblərini müəyyən edə bilir, dövlətlərin, birliklərin, hökumətlərarası və qeyri-hökumət təşkilatlarının qarşılıqlı münasibətlərini təhlil etməyi bacarır. 
  • Müxtəlif ölkələrin (Amerika, Avropa, Asiya və Afrika ölkələrinin) siyasi sistemlərini müqayisəli öyrənərək siyasi gücün istifadəsi və bölünməsi, siyasi təzahürlər arasında ümumi və fərqli xüsusiyyətləri müəyyən edir, qanunverici-icraedici hakimiyyətlər arasında qarşılıqlı əlaqələri, mövcud olan siyasi rejimləri, mərkəzi və yerli hakimiyyətlər arasında münasibətləri, fəaliyyət göstərən siyasi partiyaları, siyasi prosesləri təhlil edir və siyasi idarəetmənin həyata keçirilməsində ayrı-ayrı fərdlərin, siyasi qrupların və elitanın rolunu müəyyən edə bilir.
  • Xarici siyasətin mahiyyəti, mexanizmi, əsas prinsipləri, prioritetləri, istiqamətləri, müxtəlif dövlətlərin siyasi, hərbi, diplomatik, iqtisadi və mədəni sahələrdə ikitərəfli münasibətləri, beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələri və beynəlxalq münasibətlər sisteminə təsirini təhlil edir.
  • Müasir diplomatiyanın formalaşması, məqsəd və vəzifələrini, əsas inkişaf instiqamətlərini, strukturunu və mexanizmlərini bilir, protokol və etiket qaydalarını icra etməyi, diplomatik sənədləri hazırlamağı bacarır.

İxtisasın tədris qrafiki

 

Fənnin kodu
Fənnin adı
Kreditlərin sayı
I kurs
Payız semestri

Rud941

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya 1

6

Tar170

Azərbaycan tarixi

5

Tar189

Beynəlxalq münasibətlərə giriş

4

Huq640

Beynəlxalq hüquq

6

Mmt020

Mülki müdafiə

3

Eko030

Sahibkarlığın əsasları və biznesə giriş

3

Com130

Müasir İKT və informasiya təhlükəsizliyi

3

Yaz semestri

Rud942

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya 2

5

Tar181

Beynəlxalq münasibətlər tarixi 1

4

Huq050

AR Konstitusiyası və hüququn əsasları

3

Coq120

Siyasi coğrafiya 

3

Pol500

AR-nın xarici siyasəti

5

End821

İxtisas yönümlü xarici dil 1

6

Azd019

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

4

II kurs
Payız semestri

Rud943

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya 3

4

Tar182

Beynəlxalq münasibətlər tarixi 2

4

Pol470

Geosiyasət

4

Pol511

Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi 1

4

Pol101

Siyasi fikir tarixi

4

End822

İxtisas yönümlü xarici dil 2

6

Eko140

İqtisadiyyatın əsasları

4

Yaz semestri

Pol515

Müqayisəli siyasi sistemlər

4

Tar183

Beynəlxalq münasibətlər tarixi 3

4

Pol512

Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi 2

4

Pol105

Siyasət nəzəriyyəsi

4

Pol223

Amerika və Avropa ölkələri müasir dünya siyasətində

6

End823

İxtisas yönümlü xarici dil 3

4

Pol465

İnteqrasiya prosesləri və beynəlxalq təşkilatlar

4

III kurs
Payız semestri

Tar184

Beynəlxalq münasibətlər tarixi 4

4

Pol830

Müasir diplomatiya

5

Pol525

Siyasi təhlil və tənqidi təfəkkür

4

Pol496

AR-nın milli təhlükəsizliyin əsasları

3

Bim100

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

4

End824

İxtisas yönümlü xarici dil 4

4

Pol090

Müasir beynəlxalq münasibətlərdə enerji diplomatiyası

6

Yaz semestri

Pol151

Beynəlxalq danışıqlar

6

Tar035

Türk xalqlarının müasir tarixi

3

Pol202

Cənubi Qafqaz müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində

6

Pol455

Beynəlxalq təhlükəsizlik

6

Pol203

Yaxın və Orta Şərq ölkələri müasir beynəlxalq münasibətlrdə

6

Bid006

Strateji idarəetmə

3

VI kurs
Payız semestri

Pol204

Postsovet ölkələri müasir beynəlxalq münasibətlərdə 

5

Pol221

İşgüzar ünsiyyət və nitq mədəniyyəti

4

Met240

Multikulturalizm

3

Pol430

Beynəlxalq münasibətlərin proqnozlaşdırlıması

5

Pol321

Diplomatik xidmət və protokolun əsasları

5

Pol520

Xarici siyasətin təhlili

4

Pol515

Münaqişələr və sülh prosesi

4

Yaz semestri

Tec040

Karyera planlaması

5

Tec050

Yumşaq bacarıqlar (Soft skills)

9

Tec060

Sərt bacarıqlar (Hard skills)

10

Tec070

İstehsalat təcrübəsi/layihə

6