Biznesin idarə edilməsi

Biznesin idarə edilməsi

   “Biznesin idarə edilməsi” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr məzun olarkən aşağıdakı peşə kompetensiyalarına, bilik və bacarıqlara yiyələnir: 

  • İdarəetmə və təşkilatla bağlı biliklərə yiyələnir, ixtisas üzrə məlumatları analitik və sistematik şəkildə təhlil edə bilir.
  • Biznesin idarə edilməsi üzrə müvafiq fəaliyyət va metodlar təklif edə və planlaşdıra bilir, onların qısa va uzunmüddətli nəticələrini təhlil etmə bacarığına malik olur.  
  • Biznesin əsasları, idarəetmə, istehsalın təşkili, təşkilatı davranış, insan resurslarının idarəedilməsi, mühasibatlıq va maliyyə işlərinin təşkili, marketinq va ictimaiyyətlə əlaqələr sahəsində işin təşkili ilə bağlı biliklərə yiyələnir. 
  • Beynəlxalq biznes. xarici bazarlarda fəaliyyət göstərməyin yolları və strategiyaları ilə bağlı biliklərə sahib olur. Biznesin işgüzar imicinin dəyişmə səviyyəsini təhlil edə və onun formalaşdırılması istiqamətlərini müəyyən edə bilir. 
  • Mülkiyyət formasından aslı olmayaraq bütün biznes subyektlərinin hesabatlarında əks olunan maliyyə, mühasibat va digər informasiyaları təhlil edərək qruplaşdırmağı, onlardan idaretmə qərarlarının qəbulunda istifadə edilməsini bacarır. Maliyyə hesabatlarının hazırlandığı normativ bazanı bilir.
  • Biznes planın hazırlanması, biznesin qurulması və idarəedilməsi sahəsində işlərin təşkilini bilir, biznesin maliyyə, mühasibatlıq, marketinq, investisiya va digər siyasətlərinin hazırlanmasında iştirak etməyi bacarır.
  • Beynəlxalq idarəetmə və keyfiyyət serifikatlaşdırılması ilə bağlı nəzəri və praktiki biliklərə sahib olur. Beynəlxalq şirkətlər, onların idarə edilməsi, inkişafi və beynəlxalq rəqabət aparması metodları haqqında, eləcə də beynəlxalq istehsalın təşkili va beynəlxalq təchizat zəncirlərinə inteqrasiya metodları haqqında biliklərə sahib olur.

İxtisasın tədris qrafiki

Fənnin kodu 
Fənnin adı
Kreditlərin sayı
I kurs
Payız semestri
End941 Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya 1 5
Tar170 Azərbaycan tarixi  5
Ceb281 Xətti cəbr və riyazi analiz 1 4
Eko203 Iqtisadiyyata giriş 6
Mmt020 Mülki müdafiə  3
Huq050 AR Konstititsiyası və hüququn əsasları 3
Com301 İKT-baza komputer bilikləri 1 4
Yaz semestri
End942 Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya 2 5
Ceb282 Xətti cəbr və riyazi analiz 2 4
Com302 İKT-baza komputer bilikləri 2 4
Mik311 Mikroiqtisadiyyat 1 5
Mak271 Makroiqtisadiyyat 1 5
Azd019 Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya 4
Eko030 Sahibkarlığın əsasları və biznesə giriş 3
II kurs
Payız semestri
End943 Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya 3 5
Mik312 Mikroiqtisadiyyat 2 5
Mak272 Makroiqtisadiyyat 2 5
Sts081 Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika 1 4
Sts251 Statistika 1 5
Kom070 Biznesin əsasları 6
Yaz semestri
Sts252 Statistika 2 5
Ekm101 Ekonometrika1 4
Sts082 Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika 2 4
Men300 Menecment 7
Mal300 Marketinq 6
Eko390 İnsan resurslarının idarəedilməsi 4
III kurs
Payız semestri
Ekm102 Ekonometrika 2 6
Mal210 Maliyyə uçotu 6
Eko014 Təşkilatı davranış 4
Kom080 Əməliyyatların idarəedilməsi 4
Bid003 Biznes strategiyası 4
Eko620 Beynəlxalq biznes 6
Yaz semestri
Eko273 Biznesin təhlükəsizliyi 5
Eko276 Logistika 5
Eko805 Biznesdə risklərin idarə edilməsi 4
Kom115 Müəssisənin iqtisadiyyatı 4
Eko415 İstehsalın təşkili 6
Eko420 Antiböhranlı idarəetmə 6
VI kurs
Payız semestri
Eko755 Standartlaşdırma və sertfikasiya  6
Mal330 Qiymət və qiymətləndirmə 6
Bid010 Biznes plan 4
Eko021 Korporativ sosial məsuliyyət 4
Bim030 Dünya bazar konyunkturasının öyrənilməsi və proqnozlaşdırılması 6
Mal420 Büdcə sistemi 4
Yaz semestri
Tec040 Karyera planlaması  5
Tec050 Yumşaq bacarıqlar (Soft skills) 9
Tec060 Sərt bacarıqlar (Hard skills) 10
Tec070 İstehsalat təcrübəsi/layihə 6