Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

 “Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr məzun olarkən aşağıdakı peşə kompetensiyalarına, bilik və bacarıqlara yiyələnir: 

  • Dövlət idarəçiliyinin inkişaf mərhələləri və bu istiqamətdəki düşüncə məktəblərini mənimsəyir, dövlət idarəetməsinin təşkili prinsiplərini və innovativ texnologiyalarını, dövlət xidməti təşkilatlarının xüsusiyyətlərini, səmərəliliyinin yüksəldilməsi yollarını bilir, dövlət təşkilatlarında fəaliyyətin planlaşdırılması metodlarını, məqsədlərinin müəyyənləşməsi prinsiplərini, xidmətdə nəticə yönümlülüyünün qiymətləndirilməsini bacarır.
  • İdarəetmə və təşkilatla bağlı baza səciyyəvi bilikləri, təşkilatın missiyası, niyyəti, məqsəd və strategiyasını, IV sənaye inqilabı dövrünün qeyri müəyyənliklərini dərk edir. Münaqişəli situasiyaların qarşısını almağı va onları həll etməyi, ixtisas üzrə məlumatları analitik va sistematik şəkildə təhlil etməyi bacarır.
  • Bələdiyyə idarəçiliyinin əsas prinsiplərini, bələdiyyə xidməti təşkilatlarının xüsusiyyətlərini, bələdiyyə xidmətində səmərəliyin artırılması imkanlarını bilir, yerli özünüidarəetmə orqanlarında fəaliyyətin planlaşdırılması metodlarını bacarır.  
  • Siyasətin asas formalarını bilir, politologiya və onun cəmiyyətdə rolu ilə bağlı baza biliklərinə malik olur. Dövlət siyasətinin əsaslarını və yeni dövr dövlət siyasətinin aspektlərini mənimsəyir, beynalxalq münasibətlərin müasir inkişaf istiqamətlərini bilir, milli təhlükəsizliklə bağlı biliklərə yiyələnir.
  • Davamlı va inklüziv inkişafın müasir dövlət idarəçiliyinin başlıca prioritetlərindən olmasını mənimsəyir, dövlətin hərtərəfli inkişafı və bütün ölkə vətəndaşlarının rifahının yüksəldilməsini təmin edən inklüziv inkişafı şərtləndirən amilləri və onların idarəetmə yollarını bilir. 
  • İnsan resurslarından səmərəli istifadə etməyi və kollektivdə əlverişli sosioloji-psixoloji mühit yaratmağı bacarır. 
  • Strateji idarəetmənin məktəblərini bilir və situasiyaların strateji təhlilini aparmağı bacarır, qloballaşmanın strateji aspektlərini mənimsəyir, təşkilatın niyyət və məqsədlərini müəyyənləşdirməyi bacarır, strateji idarəetmə üsullarına yiyələnməklə, gözlənilməyən dəyişikliklərə idarəetmə reaksiyasını vaxtında verə bilir.

İxtisasın tədris qrafiki

Fənnin kodu 
Fənnin adı
Kreditlərin sayı
I kurs
Payız semestri
End941 Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya 1 5
Tar170 Azərbaycan tarixi  5
Ceb290 Xətti cəbr və riyazi analiz  6
Met291 Dövlət idarəçiliyi nəzəriyyəsi 1 5
Mmt020 Mülki müdafiə  3
Huq050 AR Konstititsiyası və hüququn əsasları 3
Pol175 Politologiya 3
Yaz semestri
End942 Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya 2 5
Met292 Dövlət idarəçiliyi nəzəriyyəsi 2 5
Com121 İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları 1 4
Sts090 Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika  4
Mik321 Mikroiqtisadiyyat 1 4
Mak281 Makroiqtisadiyyat 1 4
Azd019 Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya 4
II kurs
Payız semestri
End943 Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya 3 5
Mik322 Mikroiqtisadiyyat 2 4
Mak282 Makroiqtisadiyyat 2 4
Com122 İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları 2 4
Sts261 Statistika 1 3
Eko395 İnsan inkişafının əsasları 4
Pol190 Siyasi elmin əsasları 6
Yaz semestri
Sts262 Statistika 2 5
Met281 Dövlət qulluğu 1 4
Met291 Bələdiyyə idarəçiliyi 1 4
Men300 Menecment 7
Pol195 Regional idarəetmə 6
Eko390 İnsan resurslarının idarə olunması 4
III kurs
Payız semestri
Met282 Dövlət qulluğu 2 4
Met292 Bələdiyyə idarəçiliyi 2 4
Met080 Dövlət idarəçiliyində etika 6
Met100 Davamlı və inkuliziv inkişafın idarəedilməsi 6
Bid005 Strateji idarəetmə 6
Pol185 Milli təhlükəsizlik 4
Yaz semestri
Bid020 Sosial riskli və böhranlı idarəetmə 5
Pol110 AR-də yerli özünü idarəetmənin əsasları 5
Pol270 Dövlətin kadr siyasətinin əsasları 4
Pol290 Dövlət və bələdiyyə xidmətlərində elektron hökumətin texnologiyası 4
Pol310 AR -da dövlət xidmət sistemində islahat və inkişaf 6
Pol320 Dövlət və bələdiyyə xidmətlərində multimedia texnologiyalarının təminatı 6
VI kurs
Payız semestri
Pol330 Dövlət və biznes sahələrinin qarşılıqlı fəaliyyətində dövlət xidməti 6
Pol340 Xarici ölkələrin müasir idarəetmə sistemləri 6
Met130 Bələdiyyə idarəçiliyinin beynəlxalq təcrübəsi 4
Met140 Dövlət idarəçiliyində inzibati islahatlar 6
Met120 Bələdiyyə hüququ 4
Met260 İctimayətlə əlaqələr 4
Yaz semestri
Tec040 Karyera planlaması  5
Tec050 Yumşaq bacarıqlar (Soft skills) 9
Tec060 Sərt bacarıqlar (Hard skills) 10
Tec070 İstehsalat təcrübəsi/layihə 6