Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya (magistratura)

Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya

Beynəlxalq münasibətlər” ixtisası üzrə təhsil alan magistr məzun olarkən aşağıdakı peşə kompetensiyalarına, bilik və bacarıqlara yiyələnir: 

 • digər  sahələrin mütəxəssisləri  ilə ünsiyyətdə  olmaq;
 • diplomatik  danışıqları təşkil etmək, hazırlanmaq və aparılmaq;
 • cəmiyyətdə ünsiyyət qabiliyyəti;
 • beynəlxalq  arenada  işləmək  qabiliyyəti;
 • diplomatik protokolu bilmək və ona riayət etmək, diplomatik yazışmaları aparılmaq;
 • hüququ  biliklər  və  etik  normalara  malik  olmaq;
 • yeni  ideyalar  irəli  sürmək;
 • müstəqil  işləmək;
 • elmi-tədqiqat  və  elmi-istehsalat  işlərinin  təşkilində,  elmi  kollektivin  idarə olunmasında  bacarıq  vərdişlərə  malik  olmaq;
 • təşəbbüskarlıq  və  liderlik;
 • işi  təşkil  etmək  və  planlaşdırmaq   qabiliyyətinə  malik  olmaq.

İxtisasın tədris qrafiki

Fənnin kodu 
Fənnin adı
Kreditlərin sayı
I kurs
Payız semestri

Xad100

Xarici dil

6

Met510

Ali məktəb pedaqogikası

4

Met070

Psixologiya

2

Com790

Təhsildə və elmdə kompyuter texnologiyası

2

Bem620

Beynəlxalq münasibətlərdə müasir problemləri

4

Bem590

Beynəlxalq münasibətlərin tarixi və metodologiyası 

2

Met649

Tədqiqat üsulları

4

Pol010

Lobbilçilik və beynəlxalq siyasətdə maraq qrupları

6

Yaz semestri

Pol020

Münaqişələri nizamlama prosesləri

6

Pol030

Cənubi Qafqazın regional təhlükəsizlik məsələləri

4

Pol040

Beynəlxalq situasiyaların analizi və siyasi təhlili

4

Pol050

Beynəlxalq sistemin siyasi problemləri

4

Pol060

Regional iqtisadi inteqrasiyanın nəzəriyyəsi və praktikası

4

Pol070

Avrasiyada enerji sahəsində inteqrasiya

4

Pol080

Xarici siyasətdə və diplomatiyada informasiya texnologiyalarına əsas yanaşmalar

4

II kurs
Payız semestri

Pol081

Dünya siyasətində qeyri-dövlət iştirakçıları

6

Pol082

Beynəlxalq hüquq və müasir dövlətlərin xarici siyasəti

4

Pol083

Beynəlxalq siyasi iqtisad

4

Pol084

Diplomatik protokol və beynəlxalq danışıqlar

4

Pol085

Yaxın Şərq regionunda münaqişələrin dini və etnosiyasi aspektləri

4

Pol086

Avropa inteqrasiya prosesinin xüsusiyyətləri

4

Pol087

Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya sahəsində elmi-tədqiqat işi

4

Yaz semestri

Tec

Elmi-tədqiqat təcrübəsi

6

Tec

Elmi-pedaqoji təcrübə

6

Mdm

Magistrlik dissertasiyasının hazırlanması və müdafiəsi

18