İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi (magistratura)

 İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi

   “İqtisadiyyat” ixtisası üzrə təhsil alan magistr məzun olarkən aşağıdakı peşə kompetensiyalarına, bilik və bacarıqlara yiyələnir: 

  • özünün intellektual, ümümmədəni və peşə hazırlığı səviyyəsini təkmilləşdirib inkişaf etdirmək
  • kütləvi və elmi natiqlik vərdişlərinə yiyələnmək; 
  • digər sahələrin mütəxəssisləri, elmi nümayəndələri ilə ünsiyyət qurmaq; 
  • işgüzarlıq, peşəkarlıq, ünsiyyət vasitəsi kimi Azərbaycan və xarici dillərdən sərbəst istifadə etmək;
  • təşkilati-idarəetmə qərarlarını qəbul edib, onun nətijələrini müəyyənləşdirmək və buna görə məsuliyyət daşıma ;
  • müasir proqram-informasiya təminatlarından milli iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahə və sferalarının inkişaf, idarə edilməsi və tənzimlənməsi proseslərinin həllində istifadə etmək.

İxtisasın tədris qrafiki

Fənnin kodu 
Fənnin adı
Kreditlərin sayı
I kurs
Payız semestri

Rud100

Xarici dil

6

Met510

Ali məktəb pedaqogikası

4

Psx070

Psixologiya

2

Com790

Təhsildə və elmdə kompüter texnologiyaları

2

İqt651

İqtisad elminin müasir problemləri

4

Eko730

İqtisad elminin tarixi və metodologiyası

2

Met649

Tədqiqat üsulları

4

Eko801

Milli iqtisadiyyatın inkişaf modelləri

6

Yaz semestri

İqt659

Meqoiqtisadiyyat

6

Eko803

Beynəlxalq biznes təhlükəsizliyi

4

İqt661

İqtisadi sistemlərin müqayisəli təhlili

4

İqt662

İnvestisiya layihələrinin idarə olunması

4

Eko806

Risklərin idarə edilməsi

4

Eko360

Sosial iqtisadi inkişafın proqnozlaşdırılması

4

Eko807

Strateji planlaşdırma və proqramlaşdırma

4

II kurs
Payız semestri

Eko808

Milli iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi

6

İht600

Sosial, inzibati və maliyyə hüququ

4

İht601

İnvestisiya hüququ

4

İqt682

Xairic iqtisadi fəaliyyətin hüquqi tənzimlənməsi

4

İht602

Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi

4

İqt679

Qiymətli kağızlar bazarının hüquqi tənzimlənməsi

4

İht603

Milli iqtisadiyyatın təhlükəsizliyinin əsasları

4

Yaz semestri

Tec

Elmi-tədqiqat təcrübəsi

6

Tec

Elmi-pedoqoji təcrübə

6

Mdm

Magistrlik dissertasiyasının hazırlanması və müdafiəsi

18