Makroiqtisadi siyasət (magistratura)

Makroiqtisadi siyasət

  “Biznesin idarə edilməsi” ixtisası üzrə təhsil alan magistr məzun olarkən aşağıdakı peşə kompetensiyalarına, bilik və bacarıqlara yiyələnir: 

  • rəhbərlik keyfiyyətinin yüksəldilməsi;
  • sistemli bilik, bacarıq və işgüzar idarəetmə vərdişlərinin mənimsənilməsi;
  • biznes etikası, təqdimat qabiliyyəti, vaxtın idarəedilməsi və sahibkarlıq məntiqinin formalaşdırılması;
  • peşəkarlıq səviyyəsinin davamlı olaraq artırılmasına, müasir biznes informasiyasının araşdırılmasına, analitik düşünmə və qəraravermə qabiliyyətinin inkişafına nail olmaq;

İxtisasın tədris qrafiki

Fənnin kodu 
Fənnin adı
Kreditlərin sayı
I kurs
Payız semestri

Rud100

Xarici dil

6

Met510

Ali məktəb pedaqogikası

4

Psx070

Psixologiya

2

Com790

Təhsildə və elmdə kompüter texnologiyaları

2

İqt651

İqtisad elminin müasir problemləri

4

Eko730

İqtisad elminin tarixi və metodologiyası

2

Met649

Tədqiqat üsulları

4

Eko801

Milli iqtisadiyyatın inkişaf modelləri

6

Yaz semestri

İqt659

Meqoiqtisadiyyat

6

Eko803

Beynəlxalq biznes təhlükəsizliyi

4

İqt661

İqtisadi sistemlərin müqayisəli təhlili

4

İqt662

İnvestisiya layihələrinin idarə olunması

4

Eko806

Risklərin idarə edilməsi

4

Eko360

Sosial iqtisadi inkişafın proqnozlaşdırılması

4

Eko807

Strateji planlaşdırma və proqramlaşdırma

4

II kurs
Payız semestri

Eko808

Milli iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi

6

Mak410

Makroiqtisadi təhlilin əsasları

4

İqt655

Mikroiqtisadiyyatın əlavə fəsilləri

4

İqt657

Makroiqtisadiyyatın əlavə fəsilləri

4

Eko681

Dünya təsərrüfatında transmilliləşmə

4

Mak411

Makroiqtisadi statistika

4

İht602

Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi

4

Yaz semestri

Tec

Elmi-tədqiqat təcrübəsi

6

Tec

Elmi-pedaqoji təcrübə

6

Mdm

Magistrlik dissertasiyasının hazırlanması və müdafiəsi

18