Turizmin iqtisadiyyatı (magistratura)

Turizmin iqtisadiyyatı

 “İqtisadiyyat” ixtisası üzrə təhsil alan magistr məzun olarkən aşağıdakı peşə kompetensiyalarına, bilik və bacarıqlara yiyələnir: 

  • özünün intellektual, ümümmədəni və peşə hazırlığı səviyyəsini təkmilləşdirib inkişaf etdirmək
  • kütləvi və elmi natiqlik vərdişlərinə yiyələnmək; 
  • digər sahələrin mütəxəssisləri, elmi nümayəndələri ilə ünsiyyət qurmaq; 
  • işgüzarlıq, peşəkarlıq, ünsiyyət vasitəsi kimi Azərbaycan və xarici dillərdən sərbəst istifadə etmək;
  • təşkilati-idarəetmə qərarlarını qəbul edib, onun nəticələrini müəyyənləşdirmək və buna görə məsuliyyət daşıma ;
  • müasir proqram-informasiya təminatlarından milli iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahə və sferalarının inkişaf, idarə edilməsi və tənzimlənməsi proseslərinin həllində istifadə etmək.

İxtisasın tədris qrafiki

Fənnin kodu 
Fənnin adı
Kreditlərin sayı
I kurs
Payız semestri

Rud100

Xarici dil

6

Met510

Ali məktəb pedaqogikası

4

Psx070

Psixologiya

2

Com790

Təhsildə və elmdə kompüter texnologiyaları

2

İqt651

İqtisad elminin müasir problemləri

4

Eko730

İqtisad elminin tarixi və metodologiyası

2

Met649

Tədqiqat üsulları

4

Eko801

Milli iqtisadiyyatın inkişaf modelləri

6

Yaz semestri

Tur510

İqtisadi coğrafiya: resurslar və dəniz turizmi 

6

Tur520

Azərbaycanın coğrafiyası: turistik sistemi

6

Tur530

Turizmdə məlumatların idarə olunması və rəqəmsal innovasiya 

6

Tur540

Ərazinin planlaşdırılması və turistik dizaynı və şirkətlər

2

Tur550

Beynəlxalq və Avropa turizm qanunu 

6

Tur560

Laboratoriya fəaliyyəti 

1

Tur570

Təşkilat üçün praktik tətbiqlər və ərazi siyasətinin idarə edilməsi 

1

Tur580

Tədqiqat üsulları və turizm sahəsində planlaşdırma 

2

II kurs
Payız semestri

Met220

Turistlərin psixologiyası

6

Tur480

Nəqliyyat coğrafiyası və turizmin davamlılığı 

6

Tur230

Turizm və nəqliyyat iqtisadiyyatı

6

Tur490

Turizm sosiologiyası və ərazi dönüşüm prosesləri 

6

Tur500

Tibbi turizm 

6

Yaz semestri

Tec

Elmi-tədqiqat təcrübəsi

6

Tec

Elmi-pedaqoji təcrübə

6

Mdm

Magistrlik dissertasiyasının hazırlanması və müdafiəsi

18