Maliyyə

Maliyyə

“Maliyyə” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr məzun olarkən aşağıdakı peşə kompetensiyalarına, bilik və bacarıqlara yiyələnir: 

  • İqtisadi məlumatların təhlili və sistemləşdirilməsi üçün statistik biliklərə sahib olur, kəmiyyət və keyfiyyət məlumatlarını toplaya, təhlil edə və proqnozlaşdıra bilir 
  • Mühasibatın və maliyyənin elmi-nəzəri və konseptual əsaslarına dair baza biliklərə sahib olmaqla iqtisadiyyatı regional və sektorial olaraq təhlil etməyi bacarır, kənd təsərrüfatı, sanaye və xidmət sektorunun iqtisadi inkişafdakı rolunu və əhəmiyyətini bilir, sahə üzrə yeni konseptləri şərh edir 
  • Vaxtın effektiv idarə edilməsini, stress menecmentini, kreativ, tənqidi və analitik düşünca formalarını bilir, problem həlletmə və qərarvermə texnikalarına, natiqlik bacarıqlarına sahib olur, eləcə də komanda işinin qurulmasını bilir və liderlik prinsiplərinə yiyələnir
  • Maliyyə təhlili və maliyyə qərarlarının alınmasında istifadə olunan statistika və ekonometrika, eləcə də digər baza riyazi biliklərə malik olur
  • Maliyyə sektoru va bazarlarına dair biliklərə malik olur və maliyyə bazarlarının son inkişaf tendensiyaları haqqqında məlumatlara, mərkəzi bankçılıq və bank sektorunda fəaliyyətlərin təşkili və idarə olunması üzrə biliklərə yiyələnir 
  • İnvestisiya layihələrinin hazırlanması, qiymətləndirilməsi, qərarların qəbulu və investisiya portfelinin idarə olunması, eləcə də biznesin idarə edilməsi üzrə müvafiq fəaliyyət va metodlar təklif etməyi və planlaşdırmağı, onların qısa və uzunmüddətli nəticələrini təhlil etməyi bacarır.

İxtisasın tədris qrafiki

Fənnin kodu 
Fənnin adı
Kreditlərin sayı
I kurs
Payız semestri
End941 Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya 1 5
Tar170 Azərbaycan tarixi  5
Ceb281 Xətti cəbr və riyazi analiz 1 4
Eko203 Iqtisadiyyata giriş 6
Mmt020 Mülki müdafiə  3
Huq050 AR Konstititsiyası və hüququn əsasları 3
Com301 İKT-baza komputer bilikləri 1 4
Yaz semestri
End942 Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya 2 5
Ceb282 Xətti cəbr və riyazi analiz 2 4
Com302 İKT-baza komputer bilikləri 2 4
Mik311 Mikroiqtisadiyyat 1 5
Mak271 Makroiqtisadiyyat 1 5
Azd019 Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya 4
Eko030  Sahibkarlığın əsasları və biznesə giriş 3
II kurs
Payız semestri
End943 Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya 3 5
Mik312 Mikroiqtisadiyyat 2 5
Mak272 Makroiqtisadiyyat 2 5
Sts081 Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika 1 4
Sts251 Statistika 1 5
Bim010 İnvestisyanın idarəedilməsi 6
Yaz semestri
Sts252 Statistika 2 5
Ekm101 Ekonometrika 1 4
Sts082 Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika 2 4
Men300 Menecment 7
Mal015 Dövlət maliyyəsi 6
Mal020 Maliyyə bazarları 4
III kurs
Payız semestri
Ekm102 Ekonometrika 2 6
Mal210 Maliyyə uçotu 6
Eko036 Korporativ maliyyə 6
Mal382 Vergitutma 4
Mal451 Maliyyə menecmenti 4
Mal030 Maliyyə risklərinin idarəedilməsi 4
Yaz semestri
Mal207 Maliyyə nəzarəti və audit 5
Mal412 Pul, kredit və banklar 5
Bim015 Beynəlxalq maliyyə 4
Eko207 Sığorta işinin təşkili 4
Mal204 Maliyyə təhlili 6
Eko315 Milli iqtisadiyyat 6
VI kurs
Payız semestri
Mal450 Maliyyə hüququ 4
Mal330 Qiymət və qiymətləndirmə 6
Mal420 Büdcə sistemi 4
Eko021 Korporativ sosial məsuliyyət 4
Bim070 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər 6
Eko214 Gömrük işi 6
Yaz semestri
Tec040 Karyera planlaması  5
Tec050 Yumşaq bacarıqlar (Soft skills) 9
Tec060 Sərt bacarıqlar (Hard skills) 10
Tec070 İstehsalat təcrübəsi/layihə 6