Mühasibat

Mühasibat

“Mühasibat” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr məzun olarkən aşağıdakı peşə kompetensiyalarına, bilik və bacarıqlara yiyələnir: 

  • Mühasibat uçotunun va maliyyə təhlilinin aparılması üçün istifadə olunan baza riyazi biliklərə malik olur
  • Audit va nəzarət üzrə biliklərə yiyələnərək effektiv audit və təminat tapşırıqlarını yerinə yetirməyi bacarır
  • İdarəetmə uçotu üzrə biliklərə malik olur və strateji planlaşdırma kontekstində daha geniş biznes va texnoloji mühitdə inkişaf və performansın idarəedilməsi bacarığına sahib olur
  • Vergi tənzimlənməsi sahəsində biliklərə yiyələnməklə müvafiq vergi qanunvericiliyinə əsaslanaraq fiziki va hüquqi şəxslər üçün vergi öhdəliklərinin hesabatının aparılması bacarığına malik olur
  • Maliyyə sektoru və bazarları üzrə biliklərə və maliyyə bazarlarının son inkişaf tendensiyaları haqqında məlumatlara və maliyyə bazarları alətlərinin təhlili üzrə bacarıqlara malik olur
  • Maraqlı tərəflər üçün korporativ və ya konsolidasiya olunmuş maliyyə hesabatlarını hazırlayır, müəssisələrin fəaliyyətini və mövqeyini təhlil edərək, qiymətləndirmak və məlumatlandırmaq yolu ilə effektiv qərar verməyə dəstək olur və ya rəhbərlik edir, müvafiq mühasibat uçotu standartları, tənzimlənmə, konseptual hesabatlıq çərçivəsində qiymətləndirmə apara bilmək va tövsiyyələr vermək bacarıqlarına malik olur
  • Maliyya Hesabatlarının Beynalxalq Standartlarını ətraflı təhlil və müqayisə etməklə maliyyə hesabatları üzrə biliklərə malik olur və peşə fəaliyyətini yerinə yetirərkən bunlardan istifadə etməyi bacarır. 

İxtisasın tədris qrafiki

Fənnin kodu 
Fənnin adı
Kreditlərin sayı
I kurs
Payız semestri
End941 Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya 1 5
Tar170 Azərbaycan tarixi  5
Ceb281 Xətti cəbr və riyazi analiz 1 4
Eko203 Iqtisadiyyata giriş 6
Mmt020 Mülki müdafiə  3
Huq050 Azərbaycan Respublikasının Konstititsiyası və hüququn əsasları 3
Com301 İKT-baza komputer bilikləri 1 4
Yaz semestri
End942 Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya 2 5
Ceb282 Xətti cəbr və riyazi analiz 2 4
Com302 İKT-baza komputer bilikləri 2 4
Mik311 Mikroiqtisadiyyat 1 5
Mak271 Makroiqtisadiyyat 1 5
Azd019 Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya 4
Eko030 Sahibkarlığın əsasları və biznesə giriş 3
II kurs
Payız semestri
End943 Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya 3 5
Mik312 Mikroiqtisadiyyat 2 5
Mak272 Makroiqtisadiyyat 2 5
Sts081 Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika 1 4
Sts251 Statistika 1 5
Eko410 Fəaliyyətin effektiv idarə edilməsi 6
Yaz semestri
Sts252 Statistika 2 5
Ekm101 Ekonometrika 1 4
Sts082 Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika 2 4
Men300 Menecment 7
Eko460 İdarəetmə uçotu 6
Eko291 Biznes hüququ 4
III kurs
Payız semestri
Ekm102 Ekonometrika 2 6
Mal210 Maliyyə uçotu 6
Muh031 Audit 4
Mal382 Vergitutma 4
Mal451 Maliyyə menecmenti 4
Mal010 Maliyyə hesabatlılığı 6
Yaz semestri
Muh320 Mühasibat uçotu 5
Mal412 Pul, kredit və banklar 5
Mal205 Büdcə və xəzinə əməliyyatları uçotu 4
Eko207 Sığorta işinin təşkili 4
Mal204 Maliyyə təhlili 6
Eko315 Milli iqtisadiyyat 6
VI kurs
Payız semestri
Mal206 Maya dəyərinin kalkulyasiyası 4
Mal330 Qiymət və qiymətləndirmə 6
Mal420 Büdcə sistemi 4
Eko021 Korporativ sosial məsuliyyət 4
Bim070 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər 6
Eko214 Gömrük işi 6
Yaz semestri
Tec Karyera planlaması  5
Tec Yumşaq bacarıqlar (Soft skills) 9
Tec Sərt bacarıqlar (Hard skills) 10
Tec İstehsalat təcrübəsi/layihə 6