Regionşünaslıq (Avropa ölkələri) 

Regionşünaslıq (Avropa ölkələri) 

 “Regionşünaslıq” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr məzun olarkən aşağıdakı peşə kompetensiyalarına, bilik və bacarıqlara yiyələnir: 

  • Müasir dünyanın siyasi xəritəsi, siyasi-ərazi strukturu, onun dinamikasi və bütün qitələri üzrə ən yeni transformasiyalar haqqında adekvat təsəvvürə malik olaraq, coğrafi biliklər va arqumentlər əsasında beynəlxalq siyasi prosesləri təhlil etməyi və qiymətləndirməyi bacarır.
  • Region dövlətlərinin siyasi sistemlərini müqayisəli öyrənərək siyasi gücün istifadəsi və bölünməsi, siyasi təzahürlər arasında ümumi və fərqli xüsusiyyətləri müəyyən etməyi, sözügedən dövlətlərdə qanunverici-icraedici hakimiyyətlər arasında qarşılıqlı əlaqələri, mövcud olan siyasi rejimləri, mərkəzi və yerli hakimiyyətlər arasında münasibətləri, fəaliyyət göstərən siyasi partiyaları, siyasi prosesləri təhlil etməyi və siyasi idarəetmənin hayata keçirilməsində ayrı-ayrı fərdlərin siyasi qrupların va elitanın rolunu müəyyən etməyi bacarır.
  • Region ölkələrinin xarici siyasət mexanizmi, xarici siyasət sahəsində qərarların qəbul edilməsi prosesinin mərhələləri va bu prosesə təsir edən amilləri təhlil etməyi, xarici siyasətin həyata keçirilən əsas istiqamətləri üzrə ilkin proqnozlaşdırmanı bacarır.
  • Media materialları ilə işləməyi, müəyyən mövzular üzrə araşdırmalar aparmağı, faktiki materialları toplamağı, ümumiləşdirərək nəticə çıxarmağı bacarır.
  • Demokratik cəmiyyət quruculuğu, qanunun aliliyinin təmin olunması, insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində vəziyyəti təhlil etməyi bacarır.
  • Regionun tarixini dərindən mənimsəyir, regionda inkişaf edən müasir proseslərin tarixi səbəblərini müəyyən edə bilir, tarixi və müasir proseslər arasında varisliyi aşkar edir.
  • Müasir diplomatiyanin formalaşması, məqsəd və vəzifələrini, əsas inkişaf instiqamətlərini, strukturunu və mexanizmlərini bilir, protokol va etiket qaydalarını icra etməyi bacarır, aparıcı ölkələrin diplomatik xidmətlərinin təşkilini bilir, diplomatik sənədləri hazırlamağı bacarır.

İxtisasın tədris qrafiki

 

Fənnin kodu 
Fənnin adı
Kreditlərin sayı
I kurs
Payız semestri
Frd941 Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya 1 6
Tar170 Azərbaycan tarixi  5
Pol130 Regionşünaslığa giriş 4
End831 İxtisas yönümlü xarici dil 1 6
Mmt020 Mülki müdafiə  3
Pol175 Politologiya 3
Com130 Müasir İKT və informasiya təhlükəsizliyi 3
Yaz semestri
Frd942 Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya 2 5
Tar190 Beynəlxalq münasibətlər tarixi 7
Huq050 AR Konstititsiyası və hüququn əsasları 3
Avr141 Regionun iqtisadiyyatı 5
End832 İxtisas yönümlü xarici dil 2 6
Azd019 Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya 4
II kurs
Payız semestri
Frd943 Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya 3 4
Coq120 Siyasi coğrafiya 3
Avr121 Regionun etnoqrafiyası 3
Pol530 Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi  6
Pol101 Siyasi fikir tarixi 4
End833 İxtisas yönümlü xarici dil 3 6
Pol470 Geosiyasət  4
Yaz semestri
Avr540 Region dövlətlərinin siyasi sistemi 4
Huq650 Beynəlxalq hüquq 3
Avr111 Regionun tarixi 1 4
Bid006 Strateji idarəetmə 3
Avr101 Regional inteqrasiya prosesləri 6
End834 İxtisas yönümlü xarici dil 4 6
Avr151 Region dövlətlərinin hüquqi sistemi 4
III kurs
Payız semestri
Avr112  Regionun tarixi 2  4
Pol525 Siyasi təhlil və tənqidi təfəkkür 4
Pol090 Müasir beynəlxalq münasibətlərdə enerji diplomatiyası 6
Pol835 Müasir diplomatiya 4
End835 İxtisas yönümlü xarici dil 5 6
Avr161 Region ölkəsinin etnopsixologiyası  6
Yaz semestri
Pol151 Beynəlxalq danışıqlar  4
Avr970 Region ölkələrinin xarici siyasəti 4
Pol152 Dünya iqtisadiyyatı və regionun xarici-siyasi fəaliyyəti 5
Pol455 Beynəlxalq təhlükəsizlik  6
Avr360 Regionun mədəniyyəti və incəsənəti 6
End836 İxtisas yönümlü xarici dil 6 5
VI kurs
Payız semestri
Pol221 İşgüzar ünsiyyət və nitq mədəniyyəti 4
Met240 Multikulturalizm 3
Avr222 Region ölkəsi və Azərbaycan Respublikası arasında əlaqələr 4
Pol430 Beynəlxalq münasibətlərin proqnozlaşdırlıması 5
Pol321 Diplomatik xidmət və protokolun əsasları 5
Pol201 Region beynəlxalq münasibətlər sistemində 4
End837 İxtisas yönümlü xarici dil 7 5
Yaz semestri
Tec040 Karyera planlaması  5
Tec050 Yumşaq bacarıqlar (Soft skills) 9
Tec060 Sərt bacarıqlar (Hard skills) 10
Tec070 İstehsalat təcrübəsi/layihə 6