Sosial iş

Sosial iş

     “Sosial iş” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr məzun olarkən aşağıdakı peşə kompetensiyalarına, bilik və bacarıqlara yiyələnir: 

  • Sosial işin əsas nəzəriyyələrinin və konsepsiyalarının inkişafının müasir tendensiyalarını, bir elm sahəsi kimi səciyyəvi cəhətlərini və predmetini bilir. 
  • Müxtəlif yaş qruplarına malik insanlarla sosial işin xüsusiyyətlərini anlayır və onu tətbiq etməyi bacarır.
  • Sosial qrupların tədqiqinin metodoloji tərəflərini, qruplararası münasibətlərin idarə olunmasının psixoloji məsələlərini bilir. 
  • Fərdlər, ailələr, qruplar, təşkilatlar və icmalarla işi təşkil etməyi, sosial problemlərin xüsusiyyətlərinin aşkar edilmasi üçün tədqiqat hazırlamağı və həyata keçirməyi bilir, müxtəlif proqramlardan istifadə edərək informasiya toplaya və sonra bu informasiyanı təhlil etməyi bacarır.
  • İnsan davranışına təsir etmək üçün fəaliyyət planı hazırlayır. Müxtəlif yaş dövrlərində şəxsiyyətin formalaşmasının xüsusiyyətlərini bilr. 
  • Sosial layihələr hazırlamağı, onları qiymətləndirməyi bacarır, sosial yardım və müavinətləri meyarlara uyğun təyin edə və hesablaya bilir.
  • Sosial yardım agentliyinin idarəediməsinin prinsip, qayda va metodlarını bilir, fiziki va psixi məhdudiyyətləri olan insanlarla işləməyi bacarır.
  • Prinsipial qərarlar qəbul etmək üçün etik əsaslandırma strategiyalarını sosial ədalətli planlaşdırma və müdaxilələrin inkişafına rəhbərlik etmək üçün kliyent qrupunun təzyiq, ayrı-seçkilik va tarixi travma təsiri haqqında biliklərdən istifadə edə bilir, yardım prosesində aydın va rasional məqsədlər formalaşdırmaq üçün kliyent ilə səmərəli ünsiyyət qurmağı və əməkdaşlıq etməyi bacarır.
  • Sosial, iqtisadi ve ekoloji ədalət anlayışlarını fərdi va sistem səviyyələrində insan hüquqlarını müdafiə etmək üçün tətbiq etməyi bacarır. Yüksək riskli terapevtik qrup işini superviziya vasitəsilə fasilitasiya edir, fövqəladə hallarda həyatın fəaliyyətini, mülki müdafiə üzrə məşgələlərə hazırlığın metodikasını bilir.

İxtisasın tədris qrafiki

Fənnin kodu 
Fənnin adı
Kreditlərin sayı
I kurs
Payız semestri
End941 Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya 1 6
Tar170 Azərbaycan tarixi  5
Sos100 Sosial işə giriş 6
Com144 İnformatika 4
Mmt020 Mülki müdafiə  3
Sos121 Sosial işin nəzəriyyəsi və təcrübəsi 1 6
Yaz semestri
End942 Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya 2 5
Azd019 Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya 4
Huq050 AR Konstititsiyası və hüququn əsasları 3
Sos160 Azərbaycanda sosial yardım sistemi 6
Sos216 Sosiologiya 4
Sos122 Sosial işin nəzəriyyəsi və təcrübəsi 2 5
Met250 Multukulturalizmə giriş 3
II kurs
Payız semestri
End943 Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya 3 4
Sos140 Fərdlər, qruplar və ailələrlə sosial iş 6
Sos230 Sosial iş təcrübəsində etik prinsiplər 6
Pol100 Sosial siyasət  5
Sos131 Sosial işdə tədqiqat metodları 1 4
Sos150 Sosial proqramlar və xidmətlər 5
Yaz semestri
Psx071 Psixologiya 4
Psx130 Psixi sağlamlıq 6
Riy221 Sosial işdə riyazi metodlar 4
Met370 Defektologiya 6
Sos132 Sosial işdə tədqiqat metodları 2 5
Sos210 Sosial işdə idarəetmə 5
III kurs
Payız semestri
Sos180 Sosial psixologiya 6
Sos190 Sosial pedaqogika 5
Met380 Neyrobiologiya 4
Sos090 Sosial statistika 4
Men041 Keys menecment 6
Sos220 Qloballaşma və beynəlxalq sosial iş 5
Yaz semestri
Sos310 Müasir dövrün sosial problemləri 6
Sos080 Sosial işin hüquqi əsasları 5
Sos290 Narkotik maddələr, spirtli içkilər və siqaretdən asılılıq 5
Sos240 Əlilliyi olan insanlarla sosial iş 5
Sos250 Qaçqın və məcburi köçkünlərlə sosial iş 5
Sos300 Uşaq və yeniyetmələrlə sosial iş 4
VI kurs
Payız semestri
Sos070 Ailə institutu və sosial iş 5
Sos020 Əmək bazarı və əhalinin məşğulluğu 5
Sos060 Sosial işin iqtisadi əsasları 5
Sos050 Sosial dövlətin və vətəndaş cəmiyyətinin əsasları 5
Sos040 Sosial səhiyyənin əsasları 5
Sos030 Palliativ yardım 5
Yaz semestri
Tec040 Karyera planlaması 5
Tec050 Yumşaq bacarıqlar (Soft skills) 9
Tec060 Sərt bacarıqlar (Hard skills) 10
Tec070 İstehsalat təcrübəsi/Layihə 6