Müəllim

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 09.07.1983-ci ildə Ismayıllı rayonunda  anadan olmuşdur.. 
 • N.Behdiyev adına İsmayıllı kənd  orta məktəbi bitirmişdir.
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • Doktarantura  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu 2012-2015
 • Magistr Bakı Dövlət Universiteti,Tarix fakultəsi 2005-2008
 • Bakalavriat   Bakı Dövlət Universiteti,Tarix fakultəsi 2000-2004
Əmək fəaliyyəti
 • N.Behdiyev adına İsmayıllı kənd  orta məktəbi tarix müəllimi. 2004-2006
 • Bakı Dövlət Universiteti Tarix fakultəsi “Amerika və Avropa ölkələrinin  yeni və muasir tarixi” kafedrası saathesabı müəllim 2013-2020
 • Qərbi Kaspi Universiteti “Tarix və Fəlsəfə “kafedrası müəllim 2017-2020
 • Bakı Avrasiya Universiteti “Humanitar fənlər və regionşünaslıq” kafedrası müəllim 2019
Tədqiqat sahəsi

Sivilizasiyalar tarixi, ABŞ-ın siyasi sistemi və xarici siyasəti, Amerika və Avropa ölkələrinin muasir tarixi, Azərbaycan tarix

Elmi əsərləri
Məqalələr
 • XXI əsrin əvvəllərində ABŞ-Liviya münasibətlərinin səciyyəvi cəhətləri - “Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları” 2019,I say,Bakı Səh.,162-170
 • ABŞ-Suriya münasibətlərinin səciyyəvi cəhətləri XX əsrin II yarısı-XXI  əsrin əvvəlləri. - “Azərbaycan və dünya .1991-2018-ci illərdə:Müqayisəli inkişaf” mövzüsunda Respublika Elmi Konfransının materialları.Bakı2019
 • “2001-ci il 11 sentyabr hadisəsindən sonra ABŞ-ın xarici siyasətində baş verən dəyişikliklər.-“Azadlıq və istiqlaliyyət hər bir xalqın milli sərvətidir”mövzusunda Respublika Elmi konfransının materialları.Bakı2018
 • “Lahıc-Dağların qoynunda əsrarəngiz qəsəbə” - “Dağlar: Mədəniyyətlər, Landşaftlar və Biomüxtəliflik”mövzusunda Beynəlxalq  konfransın materialları.Bakı2019
 • “XXI ƏSRIN ƏVVƏLLƏRİNDƏ SURİYA-İSRAİL MÜNASİBƏTLƏRİNİN TƏNZİMLƏNMƏSİNDƏ ABŞ ADMİNİSTRASİYASININ ROLU VƏ MÖVQEYİ”. - Bakı Avrasiya Universiteti.Sivilizasiy a jurnalı  2020.I say.Bakı Səh,175-183
 • “XXI əsrin əvvəllərində Suriyanın regional təhlükəsizlik siyasəti və ABŞ”.- “Tarix və onun problemləri”  2019.say IV.Bakı. Səh.262-271
 • “Liviya böhranı—böyük dövlətlərin Qəddafi rejiminə münasibəti və yanaşmaları”.- 6-cı Beynəlxalq Avrasiya zirvəsi  Elmi Araşdırmalar və Aktual Problemlər Konfransının materialları.18-20 May 2020-ci il.səh.500-506.
 • XXI ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ YAXIN ŞƏRQDƏ GEO SİYASİ VƏZİYYƏT VƏ ABŞ-SURİYA MÜNASİBƏTLƏRİ NAZİM HÜSEYNLİ - 65 ULUSLARARASI İLMİ ARAŞTIRMALAR KONGRESİ-– 30 aprel 2021
 • XX ƏSRİN SON RÜBÜNDƏ ABŞ-LİVİYA MÜNASİBƏTLƏRİNƏ BEYNƏLXALQ TERRORİZMİN TƏSİRİ VƏ NƏTİCƏLƏRİ -  V. ULUSLARARASI AVRUPA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ-   18-19 iyul 2020,İzmir Türkiyə
 • THE MAIN STRATEGIES AND SPECIFIC FEATURES OF THE US POLICY IN THE MIDDLE EAST(IN THE SECOND HALF OF XX CENTURY-EARLY XXI CENTURY) -  INTERNATIONAL EUROASIA Congress on Scientific Researches & Recent Trends-VII - 6-9 Dekabr 2020 Bakı.
 • Azərbaycan diplomatiyasında yeni çağırışlar—mədəniyyət diplomatiyası. -“TARİXİ TƏCRÜBƏ, DÖVLƏTÇİLİYİN SİYASİ, İQTİSADİ, SOSİAL-MƏDƏNİ İNKİŞAFININ ƏSAS MEYLLƏRİ VƏ PERSPEKTİVLƏRİ” adlı RESPUBLİKA KONFRANSI , Bakı 19 may 2021
Tədris etdiyi fənlər
 • Sivilizasiyalar tarixi
 • ABŞ-ın siyasi sistemi və xarici siyasəti
 • Beynəlxalq münasibətlər tarixi 
 • Azərbaycan tarixi
 • Amerika və Avropa ölkələrinin muasir tarixi