Baş müəllim

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 08.06.1986-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
 • Nəsimi rayonu 54 saylı məktəbi bitirmişdir.
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • Tarix üzrə fəlsəfə doktoru , Bakı Dövlət  Universiteti, Azərbaycan tarixi.2020.
 • Magisturatura, Bakı Dövlət  Universiteti, Azərbaycan tarixi fakultəsi, 2008-2010.
 • Bakalavr, Bakı Dövlət  Universiteti, tarix fakultəsi, 2004-2008.
Əmək fəaliyyəti
 • Bakı Avrasiya Kolleci , müəllim, saat hesabı müqavilə əsasında, 2019-cu ildən.
 • Bakı Avrasiya Universiteti, baş müəllim. 2019-cu ildən.
 • Bakı Dövlət Universiteti, saat hesabı müqavilə əsasında müəllim, 2010-2020-ci illər
 • Bakı Dövlət Universiteti, SABAH mərkəzi, müəllim, 2016-cı ildən.
 • Bakı Avrasiya Universiteti, Müəllim, 2010-cu ildən.
Tədqiqat sahəsi

Azərbaycan tarixi, XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəlləri, milli azadlıq ideyalarının formalaşması, milli ziyalılarımızın fəaliyyəti, milli mətbuat.  

Elmi əsərləri
Məqalələr
 • Müstəqil Azərbaycanın neft sənayesinin təməlinin qoyulması./Qloballaşma şəraitində humanitar elmlərin aktual problemləri mövzusunda keçirilmiş Respublika elmi-praktik konfransının materialları.Bakı, 15 mart, 2011-ci il. 
 • “Müsavat” partiyasının yaranması və “Açıq söz” qəzetinin nəşri Azərbaycan milli hərəkatı tarixində mühüm hadisə kimi // Tarix və onun problemləri. Bakı, 2013, № 1, s. 87-93.
 • Qafqaz müsəlmanlarının Bakı Qurultayı və ümumrusiya müsəlmanlarının Moskva qurultayı “Açıq söz” qəzetində // Tarix və onun problemləri.  Bakı, 2013, № 4, s. 68-73.
 • Fevral inqilabından sonra Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət (“Açıq söz” qəzetinin materialları əsasında) / Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVIII respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2013, s.349-352.
 • Azərbaycan milli məfkurəsinin yaranmasında “Açıq söz” qəzetinin rolu // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. 2014, № 4, s.77-83.
 • Azərbaycan Milli hərəkatının III mərhələsində ümummilli siyasi platformanın formalaşmasında “Açıq söz” qəzetinin rolu // Tarix və onun problemləri. Bakı, 2015, № 3, s.18-25.
 • Azərbaycan milli hərəkatının ideya-siyasi əsaslarının yaranmasında dövri mətbuatın rolu (1875-1904) // Tarix və onun problemləri.  Bakı, 2016, № 2 s.133-139.
 • Роль газеты «Ачыг сез» в «сплочении национально- демократических силь в Северном Азербайджане в начале ХХ века». Международный научный журнал «Кавказ и Мир», 2016, № 22.c.97-104
 • Национальо-демократические силы Южнова Кавказа в начале ХХ века на страницах газеты «Ачыг сез» / Міністерство освіти і науки України Херсонський Державний Університет факультет Психології, історії та соціології. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритетні напрями розвитку суспільних наук у ХХІ столітті». 16–17 березня 2018 р. Херсон Видавничий дім «Гельветика» 2018 УДК 30«20»(063) П 76, с. 9-14. 
 • Формирование национально – демократической платформы в Азербайджане после Февральской революции 1917 года (на основе материалов газеты «Ачыг соз») // Gileya, № 131 (апрель), с.123-128
 • Milli istiqlala gedən yol “Açıq söz” qəzetinin materiallarında / “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-100: Müsəlman Şərqində ilk Parlamentli Respublika” mövzusunda Bakı Dövlət Universitetində keçirilən beynəlxalq elmi konfransın xülasələri. Bakı, 21-23 may 2018-ci il, s.53. 
 • “Turan heyəti” və onun fəaliyyəti. /VI Beynəlxalq Türk Dünyası Araşdırmaları simpoziumu Bakı 13-15 iyun 2019-cu il. s.199-202
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dönəmində Qarabağ general –qubernatorluğu.  / “Müstəqil Azərbaycan Respublikası  Azərbaycan  Xalq Cümhuriyyətinin siyası varisidir”mövzusunda ümumuniversitet onlayn elmi konfransının materilları. Bakı, 31 may 2020-ci il. s.180-201
 • Milli hərəkatın “Əkinçi dövrü” ideyaları milli mətbuatda./ Nazim Huseynli -65 Uluslararası İlmi araşdırmalar Kongresi, Bakı 30 aprel 2021-ci il, s.14-21.
 • Azərbaycan dövlətçiliyinin “şəkli məsələsi” ideyalari fevral inqilabindan sonra./”Tarixi təcrübə,dövlətçiliyin siyasi, iqtisadi,sosial-mədəni inkişafının əsas meylləri və perspektivləri adlı respublika elmi konfransı, Bakı Avrasiya Universiteti, humanitar fənlər və Regionşünaslıq kafedrası. 19 may 2021-ci il.  
 • XX Əsrin Əvvəllərində  Şimali Azərbaycanda Milli-Siyasi Fikrin Formalaşmasi –M.Ə.Rəsulzadə Fenomeni./3-cü Bakı Bilimsel Konqresi, Bakı Avrasiya Universiteti. 15- 16 oktyabr 2021-ci il
Tədris-metodiki işlər
Fənn proqramları
 • Azərbaycan tarixi fənninin proqramı Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi , Bakı Avrasiya Kolleci. Bakı-2021   
 • Azərbaycan tarixi fənninin proqramı Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi , Bakı Avrasiya Universiteti. Bakı-2020.
 • Politologiya  fənninin proqramı Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi , Bakı Avrasiya Universiteti. Bakı-2020.
 • Azərbaycan tarixi fənninin proqramı Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi , Bakı Avrasiya Kolleci. Bakı-2019.
Tədris etdiyi fənlər
 • Azərbaycan tarixi
 • Politologiya
 • Konfliktologiya
 • Dövlət idarəçiliyi nəzəriyyəsi